Voiture de luxe – Luxury Car

de Wang Chao

Titre original : Jiang cheng xia ri

Avec Tian Yuan, Li Yi Qing, Wu You Cai

Chine - 2005 - 88 min - Drame - Couleur - 1,85

Visa n° 113382