Taxi à Pékin (Un) – I Love Beijing

de Ning Ying

Titre original : Xiari nuanyangyang

Avec Yu Lei, Zuo Baitao, Tao Hong, Gai Yi

Chine - 2001 - 80 min - Couleur - 1,85

Visa n° 104226