The Marebito – Stranger from Afar

de Takashi Shimizu

Titre original : Marebito

Avec Shinva Tsukamoto, Tomomi Miyashita, kazuhiro Nakahara

Japon - 2004 - 92 min - Fantastique - Couleur - 1,85

Visa n° 111850